Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Nowa Strona

Zakład Pedagogiki Społecznej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


KIEROWNIK ZAKŁADU: prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas

 

Prodziekan ds. naukowych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, Redaktor Naczelny czasopisma Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne. Autorka 7 indywidualnych monografii, 10 monografii pod redakcją oraz 200 artykułów naukowych (m.in. w: The New Educational Review; Kultura - Historia - Globalizacja, Ruch Pedagogiczny, Chowanna, Pedagogika Społeczna, Praca Socjalna, Kwartalnik Pedagogiczny). Ważniejsze publikacje: (red.) Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku, Wyd. UJK, Kielce 2013; Dzieciństwo na wsi. Warunki życia i edukacji, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Wyd. PWN, Warszawa 2008, Rodziny  jej wspomaganie (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1992-2004), Wyd. WS, Kielce 2005, Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta, Wyd. AŚ., Kielce 2003. W kręgu zainteresowań naukowo-badawczych znajduje się m.in. tematyka dziecka i jego dzieciństwa w rodzinach ryzyka oraz sytuacja dziecka sierocego w instytucjonalnych i rodzinnych formach opieki. Eksploracji poddaje także ogólnopolską sytuację rodzin wiejskich.

 

 

 

PRACOWNICY ZAKŁADU:

 

 1. dr Jolanta Biała - doktor nauk humanistycznych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół różnych aspektów wychowania dziecka w rodzinie i zastępczym środowisku rodzinnym, form pomocy organizowanych na rzecz rodzin zagrożonych. Tematyka opublikowanych prac łączy się z wyżej wymienionymi wątkami w aspekcie przemian społecznych ostatnich lat. Ważniejsze publikacje: Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej; Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim – perspektywa historyczna i współczesna, Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku, Wyd. WŚ, Kielce 2012 oraz współredakcja opracowania Rodzina jako środowisko pracy socjalnej. Teoria i praktyka, Opublikowała blisko 50 artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych w Polsce i zagranicą.

 

 1. dr Paulina Forma - doktor nauk humanistycznych. Główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na płaszczyźnie familologicznej oraz instytucjach, placówkach wspomagających rodzinę i inne środowiska wychowawczo-socjalizacyjne w przeciwdziałaniu różnorodnym problem społecznym, marginalizacji i alienacji społecznej. Od kilku lat poddaje eksploracji proces socjalizacji i partycypacji społecznej dzieci i młodzieży w zestawieniu z różnymi środowiskowymi jego uwarunkowaniami, takimi jak np.: struktura rodziny, dysfunkcjonalność rodziny, sytuacja szkolna, media i mass media oraz wzorce kulturowe. Na bazie teoretycznych i empirycznych eksploracji kreuje i transferuje wdrożenia praktyczne. Koordynuje i realizuje projekty naukowo-badawcze oraz wdrożeniowo-innowacyjne. W dorobku naukowym posiada m.in. autorskie monografie pt.: Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego), Wyd. Impuls, Kraków 2011; Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. UJK, Kielce 2012 oraz ponad 100 artykułów naukowych polsko i anglojęzycznych, krajowych
  i zagranicznych.

 

 1. dr Patrycja Hanyga-Janczak – doktor nauk humanistycznych, zainteresowania badawcze od początku pracy naukowej koncentruje wokół szeroko rozumianej problematyki czasu wolnego. Holistyczne podejście do zagadnień wolnoczasowych ukształtowało jej przekonanie że ten wymiar czasu jest nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania zarówno jednostki jak i rodziny a nawet całego społeczeństwa. Szczególnie interesuje się czasem wolnym młodych dorosłych, przemianami jakie zachodzą w jego strukturze na przestrzeni pokoleń jednak badawczą ciekawość coraz częściej przykuwa także czas wolny ludzi bezrobotnych. Ważniejsze publikacje: Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie,  Wyd. UJK, Kielce 2011; Praca zarobkowa i wolontariat w czasie wolnym studentów studiów stacjonarnych. Próba eksplikacji wybranych zagadnień, Wyd. UJK, Kielce 2013;

 

 1. dr Anna Róg - doktor nauk humanistycznych, zainteresowania badawcze koncentruje wokół profilaktyki społecznej, problemów współczesnych rodzin, zwłaszcza niepełnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wspierających i zastępujących rodzinę. Ważniejsze publikacje: Wioski Dziecięce SOS w Polsce funkcjonowanie w lokalnych społecznościach, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2009; współredakcja opracowania Pedagogika opiekuńcza. W poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych i praktycznych, Wyd. PWST, Tarnobrzeg 2014

 

 1. dr Małgorzata Stawiak-Ososińska - historyk i pedagog, jest autorem
  książki pt. Ponętna, uległa, akuratna ... Ideał i wizerunek kobiety
  polskiej pierwszej połowy XIX wieku
  (w świetle ówczesnych poradników)",
  około 90 artykułów z zakresu historii wychowania, historii pomocy
  społecznej i pedagogiki porównawczej oraz redaktorem 4 prac zbiorowych.
  Ostatnio jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniu
  kształcenia akuszerek na ziemiach polskich w XIX wieku.

 

 1. dr Małgorzata Wolska – Długosz – doktor nauk humanistycznych, swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki dziecka i rodziny w aspekcie zagrożeń współczesnymi problemami cywilizacyjnymi. Dorobek naukowy mieści się w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki opiekuńczej, warsztatu pracy pedagoga. W kręgu głównych zainteresowań   stawia oczekiwania młodych Polaków, ich plany życiowe i orientacje w czasach globalizacji. W odniesieniu do analiz empirycznych konstruuje także  programy pomocowe, wskazuję  na towarzyszące młodym ludziom problemy społeczne. Dorobek naukowy ogółem liczy ok. 60 pozycji indywidualnych. Ważniejsze monografie autorskie to:   Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych problemem bezrobocia rodziców, Wyd. UJK, Kielce 2012;  Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów, Wyd. UJK, Kielce 2013.

 

SKRÓCONY WYKAZ ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH CZŁONKÓW ZAKŁADU:

 

 1. prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas - Dzieciństwo w różnego typu środowiskach rodzinnych  i pozarodzinnych
 2. dr Jolanta Biała - Tradycja i współczesność w opiece nad dzieckiem osieroconym
 3. dr Paulina Forma - Wielodzietność jako problem społeczny i pedagogiczny
 4. dr Patrycja Hanyga – Janczak - Kultura czasu wolnego studentów
 5. dr Anna Róg - Rodzicielstwo niepełne – diagnoza i możliwości wsparcia
 6. dr Małgorzata Stawiak-Ososińska - Działalność pomocowa kobietom – ujęcie historyczne
 7. dr Małgorzata Wolska-Długosz - Kwestia bezrobocia rodziców  a plany życiowe ich dzieci

 

WAŻNE OBSZARY DZIAŁANIA ZAKŁADU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ UJK to:

                                  KIEROWNICTWO I REDAKCJA NAUKOWA
        Czasopisma  „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” -
                                       e-mail: studia.pedagogiczne@ujk.edu.pl

WSPÓŁPRACA Z BIUREM RZECZNIKA PRAW DZIECKA

- Wspólne konferencje (Rok Korczakowski), debaty, seminaria

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 • -     Świętokrzyski Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodzicielstwa     zastępczego;
 • -        Regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, sądowe, diagnostyczne, konsultacyjne, poradniane;
 • -        Organizacja kampanii społecznych  oraz akcji charytatywnych np. „Biała Wstążka”

 

WYBRANE PUBLIKACJE ZAKŁADU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ UJK

 

B. MATYJAS:

-     Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta (na przykładzie Pińczowa), Wyd. AŚ, Kielce 2003;

-     Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Żak, Warszawa 2008;

-     Dzieciństwo na wsi. Warunki życia i edukacji, Wyd. Impuls, Kraków 2012;

J. BIAŁA

-       Działalność domów dziecka w regionie świętokrzyskim - perspektywa historyczna i współczesna (wybrane aspekty), Wyd. UJK, Kielce 2011;

-           Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku;

P. FORMA

-        Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i możliwości wsparcia na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Wyd. Impuls, Kraków 2011;

-        Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. UJK, Kielce 2012;

P. HANYGA-JANCZAK

-        Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie,  Wyd. UJK, Kielce 2011;

-     Praca zarobkowa i wolontariat w czasie wolnym studentów studiów stacjonarnych. Próba eksplikacji wybranych zagadnień, Wyd. UJK, Kielce 2013;

A. RÓG

-          Wioski Dziecięce SOS w Polsce funkcjonowanie w lokalnych społecznościach , Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2009;

M. STAWIAK-OSOSIŃSKA

-        Ponętna, uległa, akuratna..., Wyd. Impuls, Kraków  2009;

M. WOLSKA-DŁUGOSZ

-        Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem,  Wyd. UJK, Kielce 2012;

-        Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów, Wyd. UJK, Kielce 2013.

 Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.