Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Nowa Strona

1.     Nazwa  Zakładu: 

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz.

 

2.  Skład osobowy 

Kierownik Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej:


dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw.


Zespół:


dr Monika Lewicka

adiunkt


dr Katarzyna Marszałek

adiunkt


dr Aldona Molesztak

adiunkt

 

3. Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się Zakład:

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, został powołany do istnienia, jako jednostka organizacyjna Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki UKW, z inicjatywy i na wniosek Prof. nadzw. dr hab. Cichosza Mariusza w dnia 1 lutego 2009 roku. Zakład ten od samego swojego początku związany był z nurtem badań społecznych związanych z pedagogiką społeczną, czyli szerzej z problematyką środowiskowych uwarunkowań procesu wychowania. Zainteresowania naukowe i prowadzone badania w Zakładzie - a także w tym kontekście podejmowany i organizowany proces dydaktyczny - coraz wyraźniej oscylował, i tak jest do chwili obecnej, w kierunku badań nad kulturą oraz takich - kulturowo-społecznych uwarunkowań procesu edukacji. Zakład w tych właśnie obszarach realizuje swoje badania, zarówno w wybranych wąskich aspektach, jak i szerszych realizowanych w obrębie zakładowych badań statutowych o tematyce: Lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych. 

4.     Główne osiągnięcia naukowe, projekty.

Pracownicy Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej brali/biorą udział m.in. w następujących projektach (programach):

·       „Strategii Edukacji Miasta Bydgoszczy” (lata 2014-2020).

·       Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” (2013-2014); Lider zmian odpowiedzialny za udzielenia wsparcia użytkownikom i pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat modelu zarządzania jakością kształcenia w ramach zadania nr 3 (jakość kształcenia).

·       „Parametryzacja nauczyciela akademickiego w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych”; wraz z Zespołem opracowanie projektu badań, skonstruowanie narzędzia, przeprowadzenie badań, analiza zgromadzonych danych, prezentacja wyników na posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych  PAN współautorstwo artykułu (2014).

Pracownicy Zespołu doskonalą swoje kwalifikacje m.in. poprzez studia podyplomowe („Menedżer projektu badawczo-rozwojowego. Studia podyplomowe dla pracowników naukowych”; 2014-2015).

Pracownicy Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej pełnią członkostwo m.in. w: Zespole Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem KNP PAN,  Zespole Teorii Wychowania działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN”, Stowarzyszeniu Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”, międzynarodowym projekcie ds. współpracy naukowej niemiecko-polsko-szwedzkiej oraz w Związku Harcerstwa Polskiego.

 

5.     Publikacje w ostatnim okresie (okładki wydanych książek znajdują się w załącznikach)

dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw.

Pozycje zwarte:

1.  Działalność społeczno-wychowawcza Kościoła Katolickiego w środowisku lokalnym.  

    Bydgoszcz 1997, wyd. Świadectwo /pozycja recenzowana /.

2.  Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce. Olecko 2000, wyd. Wszechnica Mazurska (współredaktor E.Trempała).

3. Pedagogika społeczna. Tradycja - teraźniejszość - nowe wyzwania. Olecko 2001, wyd.     Wszechnica Mazurska (współredaktor E.Trempała)  /pozycja recenzowana/.

4.   Polska Pedagogika Społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych. Tom I. Toruń 2004, wyd. Adam Marszałek /pozycja recenzowana/.

5.   Polska Pedagogika Społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych. Tom II. Toruń 2004, wyd. Adam Marszałek /pozycja  recenzowana/.

6.   Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005. Rozwój - obszary refleksji i badań - koncepcje. Toruń 2006, wyd. Adam Marszałek /pozycja recenzowana/.

7.   Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005. Rozwój - obszary refleksji i badań - koncepcje. Toruń 2009. wyd. Adam Marszałek /pozycja recenzowana/. (drugie wydanie)

8. Nauki o Edukacji. Bydgoszcz 2011 (współredaktor G. Szabelska), /pozycja recenzowana/.

9.  Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian. Bydgoszcz 2011 (współredaktor R. Leppert), /pozycja recenzowana/.

10. Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Kraków 2014, wyd. Impuls /pozycja recenzowana/.

Wybrane pozycje:

1.     Szkoły polskiej pedagogiki społecznej - drogi i kierunki rozwoju /w/ Szkoły Polskiej Pedagogiki Społecznej wobec nowych wyzwań. Polska Pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. Kantowicz E., Chrostowska B., Ciczkowska-Giedziun M.,Toruń 2010.

2.     O instytucjonalizacji w nauce - rozważania o rozwoju pedagogiki społecznej /w/ Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Łódź 2010.

3.     Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, "Pedagogika społeczna", Nr 1(35), rok IX 2010.

4.     W kręgu twórców pedagogiki społecznej. Koncepcja wychowania i pedagogik społecznej w poglądach Ryszarda Wroczyńskiego, w: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil socjety, red. E.Syrek. Katowice 2010, s.563-570.

5.     Instytut Pedagogiki, w: 40 lat uczelni, red. Banaszak J., Hejnicka-Bezwińska T., Jastrzębski W., Kowalski T., Wilczyński A. Bydgoszcz 2010.

6.     Edukacja środowiskowa – kontekst współczesnych przemian i wyzwań, w: Wielowymiarowość kontekstów edukacyjnych, red. E.Kubiak-Szymborska. Bydgoszcz 2011

7.     Środowisko i środowisko wychowawcze w refleksji nauk społecznych i pedagogiki społecznej w: Wartości, symbole i znaki dobra w pedagogice społecznej / red. I. Kubiaczyk, K. Marzec-Holka, A. Radziewicz-Winnicki, W. Ambrozik, J. Modrzewski, P. Stępniak, P. Frąckowiak. Poznań ; Środa Wielkopolska, 2012.

8.     O szkole, środowisku i edukacji równoległej - rekonstrukcja poglądów - w pierwszą rocznicę śmierci Profesora Edmunda Trempały,  Przegląd Pedagogiczny - 2012, nr 2, 2012.

9.     Environment and educational environment in the reflection of social sciences and social pedagogy : achievements and transformations, Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě / red. M. Bargel, E.Janigowa, E.Jarosz. Brno : Instytut Mezioborovyvh Studii, 2012

10.  On the ontological and axiological structure of social pedagogy : in search of values, In the circle of axiological problems of academic education : W kręgu aksjologicznych problemów edukacji akademickiej / ed. U. Ostrowska,  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

11.  O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości, Wychowanie na co Dzień - 2013, nr 3.

12.  Środowisko/środowisko wychowawcze - dorobek, kierunki przemian : współczesne wyzwania, Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2 / red. W. Danilewicz, W. Theiss. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.

13.  pbringing environment as a place where human lifelong education is provided - from tradition to modern transformations,  Journal of Modern Science - 2015, Vol. 4/27.

14.  Pedagogika społeczna w ujęciu Edmunda Trempały : poglądy - koncepcje - kierunki poszukiwań, Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów / red. K. Marzec-Holka, H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska, Bydgoszcz,2015.

Dr Monika Lewicka

Pozycje zwarte:

1.     Świat wartości młodzieży akademickiej,  Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015.

2.     Wybory życiowe studentów: małżeństwo - rodzina - formy alternatywne, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.

 

Wybrane pozycje:

1.     Wyobrażenia studiujących kobiet na temat małżeństwa i rodziny, W: Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych / red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak. Łódź, Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2015.

2.     Poglądy młodzieży akademickiej na rodzicielstwo W: Problemy współczesnego dziecka : wybrane aspekty. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.

3.     Małżeństwo i rodzina w opinii studentów W: Kondycja współczesnych rodzin / red. W. Muszyński.  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

4.     Współcześni rodzice jako nauczyciele dialogu W: Pedagogika dialogu : nauczyciele dialogu / red. D. Jankowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011.

5.     Prawda warunkiem moralnego rozwoju wychowanka, Pedagogika Filozoficzna - 2010, nr 1, Monika Lewicka, K. Grzesiak, 2010.

6.     Rodzina nadal najwyższą wartością? Kierunki przemian współczesnej rodziny W: Rodzina jako wartość : wzory-modele-redefinicje / red. W. Muszyński.  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

7.     Wpływ relacji małżeńskich na dziecko Studia Bydgoskie - 2010, T. 4, 2010.

 

Dr Katarzyna Marszałek:

Pozycje zwarte:

    1.     Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 1, Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944) / wybór i oprac. tekstów źródłowych K. Marszałek, Kraków, Impuls, 2014. 

     2.     Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 2, Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988) / wybór i oprac. tekstów źródłowych K. Marszałek, Kraków, Impuls, 2014.

     3.     Wybór źródeł do dziejów ZHP. T. 3, Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989-2014) / wybór i oprac. tekstów źródłowych K. Marszałek, Kraków : Impuls, 2014.

     4.     Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939, Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2012.

 

Dr Aldona Molesztak

Pozycje zwarte:

      1.     Kultura Człowiek Uczestnictwo. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016.

Wybrane pozycje:

      1.     Czas wolny a uczestnictwo w kulturze W: Pedagogika społeczna: wybrane zagadnienia: podręcznik dla studentów / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, Poznań : Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna "Kady dla Europy w Poznaniu", 2015.

     2.     Duchowość a zadowolenie z życia seniorów W: Exlibris: biblioteka gerontologii społecznej. T. 1 / red. A. Fabiś, A. Błachnio. Kraków: Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015.

      3.     Information society and the necessary digital skills
W: IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education / ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice; Cieszyn : Studio Noa; University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, 2015.

    4.     W kręgu rozważań o uczestnictwie w kulturze W: Twórczość pedagogicznie kształtowana/red. Andrzej Jakub Sowiński. Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2015.

      5.     Wybrane poglądy Jana Pawła II o seniorach. Rozprawy Społeczne - 2015, T. 9, nr 4, 2015.

      6.     Life Satisfaction and Senior Citizens' Social and Life Activity
W: Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe / ed.
M. Stawiak-Ososińska, S. Chrost. Kielce : Agencja Reklamowa TOP - drukarnia cyfrowa, 2014.

      7.     Senior citizen's activity and their life satisfactions
W: Mnogomernost' sociokul'turnoj sredy kak faktor stanovleniâ konkurentosposobnogo specialista : materialy XV Jubilejnoj Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii (Voronež, 22 maâ 2014 g.).
Č 1 / red. L. I. Aniseva, U. B. Aseulov, N. R. Podobedova.
Voronež : Voronežskij gosudarstvennyj promyslenno-gumanitarnyj kolledž, 2014.

      8.     Married life happines of soldiers returing from peace-keeping missions
W: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka / red. M. Bargel, E. Janigová,
E. Jarosz, M. Jůzl. Brno : Instytut Mezioborových Studií, 2013.

      9.     Satysfakcja z pracy zawodowej u żołnierzy szeregowych
W: Między wychowaniem a karierą zawodową/ red. B. Jakimiuk.
Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2013.

      10.  Wartości deklarowane u żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe
W: Obywatel w mundurze: aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych / red. H. Spustek. Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2012

      11.  Aktywność seniorów a ich zadowolenie z życia W: Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki - 2011, nr 8,2011.

      12.  Senior citizen's activity and their life satisfactions Forum Edukacyjne - 2011, nr 8, 2011.

     13.  Duchowy wymiar zdrowia człowieka W: Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej/ red. M. Kuchcińska, E. Kościńska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

    14.  Podobieństwa i różnice programów kształcenia z teoretycznych podstaw wychowania W:  Studia z Teorii Wychowania - 2010, nr 1, 2010.

     15.  Wybrane aspekty zadowolenia z życia w opinii kobiet i mężczyzn osadzonych w zakładach karnych W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacja w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych/ pod red. T. Sołtysiak, A. Latoś. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

 

      6.     Inne, ważne informacje:

     Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej prowadzi specjalność Animacja społeczna i zarządzanie kulturą (studia I st.) oraz Zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturowej (studia II st.). Równie ważnym przedsięwzięciem podjętym przez pracowników Zakładu, jest powołanie do istnienia czasopisma naukowego pod tytułem: Edukacja - Animacja - Kultura. Czasopismo to inspirowane wieloletnimi badaniami prowadzonymi przez pracowników Zakładu ma być w ich zamierzeniu platformą problemowo-dyskusyjną poświęconą zagadnieniom szeroko rozumianej animacji społeczno-kulturowej.

Pracownicy Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej podejmują również współpracę z instytucjami m.in. z Filharmonią Pomorską, Stowarzyszeniami (z Potrzeby Serca, Ogólnopolskie Stowarzyszenie placówek opiekuńczo-wychowawczych „Dla naszych dzieci”), Fundacjami (np. Fundacja Dr Clown), Przedszkolami, Szkołami (m.in. z Zespołem Szkół nr 33, Szkołą Podstawową nr 32 w ZS nr 21), Warsztatem Terapii Zajęciowej.Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.