Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

Zespół Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN jest reprezentacją osób i instytucji, które zajmują się teorią i praktyką pedagogiki społecznej, tj. w klasycznym rozumieniu problemami środowiskowych uwarunkowań procesów wychowawczo-opiekuńczych i rozwoju człowieka w różnych fazach jego życia.

Zasadniczą misją Zespołu jest: podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu teorii, metodologii, kształcenia oraz poziomu metodyki pedagogiki społecznej, budowanie różnych form współpracy naukowej oraz wymiany wyników badań, integracja krajowych i międzynarodowych środowisk pedagogów społecznych, a także merytoryczne, personalne oraz organizacyjne wspieranie kwartalnika „Pedagogika Społeczna”. Do głównych zadań i form pracy Zespołu należy m.in. inicjowanie konferencji i sympozjów naukowych, współorganizowanie krajowych i międzynarodowych wizyt studialnych.

 Zespół gromadzi informacje na temat prac badawczych pedagogów społecznych podejmowanych w różnych ośrodkach, przedstawia nowe publikacje, raporty, zbiera dane bibliograficzne. Bardzo ważnym zadaniem Zespołu jest wspieranie rozwoju młodej kadry, budowanie komunikacji między badaczami, stwarzanie możliwości do prezentacji własnych badań i doskonalenia warsztatów metodologicznych.

Zespół Pedagogiki Społecznej PAN jest płaszczyzną komunikacji różnych środowisk akademickich i praktycznych, stanowi demokratyczne forum wymiany myśli, poglądów i, stanowisk.

Zgodnie z tradycją i misją pedagogiki społecznej, Zespół wspiera działania społeczno-edukacyjne i kulturowe ukierunkowane na rozwój i aktywizację sił społecznych, budowanie ładu społecznego i zmiany społecznej w imię ideałów o które upominała się Helena Radlińska. Wolność, demokracja, niezbywalna godność ludzka, podmiotowość i prawa człowieka leżą u podstaw działania Zespołu Pedagogiki Społecznej i związanego z nim Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.     

W trakcie wieloletniej już działalności Zespołu funkcje przewodniczącego pełnili profesorowie: Edmund Trempała, Anna Przecławska, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Wiesław Theiss, Tadeusz Pilch. Od stycznia 2016 roku funkcję tę sprawuje  Barbara Smolińska-Theiss

Obecnie w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele niemal wszystkich katedr i zakładów pedagogiki społecznej szkół wyższych i uniwersytetów, a także organizacji społecznych w kraju. O potencjale osobowym naszego środowiska mówi liczba ponad 50 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 13 profesorów zwyczajnych.


Skład prezydium:


Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej PAN

prof. dr hab. Barbara Smolińska-TheissAkademia Pedagogiki Specjalnej 

im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. naukowych

prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. naukowych

prof. dr hab. Ewa Syrek, Uniwersytet Śląski, Katowice


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. współpracy międzynarodowej

dr hab.,prof. UAM Waldemar Segiet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. współpracy międzynarodowej

dr Aleksandra Sander,  Uniwersytet Szczeciński 


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. informacji bibliograficznej 

i publikacji

dr hab. prof. UwB Wioleta Danilewicz, Uniwersytet w Białymstoku 


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. kształcenia pedagogów społecznych i programów nauczania

prof. dr hab. Jacek Piekarski, Uniwersytet Łódzki


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. kształcenia pedagogów społecznych i programów nauczania

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. współpracy ze środowiskiem andragogów i poradoznawców

dr hab. prof. UP Zofia Szarota, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków


Zastępca Przewodniczącej ZPS PAN ds. współpracy ze środowiskiem andragogów i poradoznawców

dr hab. Barbara Skałbania, WSP im. J. Korczaka, Warszawa; Naukowe Towarzystwo Poradnicze, DSW Wrocław


Doradca Przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Społecznej ds. nowych mediów

dr Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa


 

Komunikat

 W dniu 29 stycznia 2016 r.  odbyło się  na   otwarte zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zespołu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Dotychczasowy Przewodniczący Prof. dr hab. Tadeusz  Pilch przedstawił  sprawozdanie z działalności   w kończącej się kadencji Zespołu i zainicjował dyskusję o  dotychczasowym miejscu i roli pedagogiki społecznej wobec współczesnych wyzwań.

Zgodnie z opublikowanym w Biuletynie Zespołu Pedagogiki Społecznej pod patronatem PAN Apelem-Odezwą Zespołu Pedagogów Społecznych  - do środowisk polskiej pedagogiki (31 .01.2015r.) przyjmuje się, że Zespół jest formą społeczności akademickiej, jak i społeczeństwa obywatelskiego i w tej roli ma obowiązek aktywności w obszarze swoich kompetencji i w dziedzinach, które uważa za ważne dla dobra publicznego.

W trakcie spotkania odbyły się wybory nowych władz Zespołu.  Profesor Pilch zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencje. W tajnych wyborach, w których uczestniczyło 56 osób wybrano następujące osoby:

-  prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – przewodnicząca Zespołu,

- prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) – zastępca, koordynator ds. naukowych,

- prof. dr hab. Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski) - zastępca, koordynator ds. naukowych,

- dr hab. prof. UwB Wioleta Danilewicz (Uniwersytet w Białymstoku) – zastępca, koordynator ds. informacji naukowych i publikacji,

- dr hab. prof. UAM Waldemar Segiet (Uniwersytet A. Mickiewicza) -  zastępca, koordynator ds. współpracy zagranicznej,

- dr Aleksandra Sander (Uniwersytet Szczeciński) – zastępca, koordynator ds. współpracy zagranicznej,

- prof. dr hab. Jacek Piekarski  (Uniwersytet  Łódzki) – zastępca, koordynator ds. kształcenia pedagogów  społecznych i pedagogiki społecznej w kształceniu pedagogów,

- dr hab. prof. UP Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) - zastępca, koordynator ds. współpracy ze środowiskiem andragogów i poradoznawców,

- dr hab. Barbara Skałbania (Naukowe Towarzystwo Poradnicze DSW - Wrocław, WSP im. Korczaka w Warszawie) – zastępca, koordynator ds. współpracy ze środowiskiem andragogów i poradoznawców,

- dr Anna Odrowąż Coates – Akademia Pedagogiki Specjalnej – sekretarz Zespołu, koordynat ds. kształcenia pedagogów społecznych i  pedagogiki społecznej  w kształceniu pedagogów;

Ponadto przewodnicząca ZPSiA  powołała dr Michała Kwiatkowskiego (Akademia Pedagogiki Specjalnej) do obsługi  strony internetowej  i komunikacji  członków Zespołu.

Uczestnicy Zebrania w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie prof. dra hab. Tadeusza Pilcha na Honorowego Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska andragogiki (dr hab. Z. Szarota i dr K. Pierścieniak) deklarujący przynależność do Zespołu Pedagogiki Społecznej. Ich obecność - zdaniem członków prezydium nie dawała podstaw do jakichkolwiek zmian  dotychczasowej nazwy Zespołu, dlatego też problem ten nie został podjęty. Uznano, iż leży on w   gestii środowiska  andragogów.

            Drugą część spotkania wypełniła informacja i dyskusja  związana ze Stowarzyszeniem Pedagogów  Społecznie Zaangażowanych

             Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN w trakcie spotkania Zespołu na seminarium w Lipowym Moście poszukując form skutecznego działania w obszarze publicznym, wykraczającym poza akademickie środowiska  postanowił powołać  Stowarzyszenie Zwykłe pod nazwą Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.  Po przedstawieniu stosownych dokumentów przez upoważnionych przedstawicieli i listy członków założycieli w liczbie 98 osób - Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy wydało zaświadczenie, że Prezydent  m. st. Warszawy w trybie  art.40 ust.3 ustawy z dnia 7.kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach zatwierdził  istnienie stowarzyszenia zwykłego pn: Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych i wpisał go do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr  1493. Przedstawicielami stowarzyszenia zostali          uznani Panowie: Tadeusz Pilch i Tomasz Sosnowski.

    Stowarzyszenie mogło rozpocząć oficjalną działalność w dniu 10 grudnia 2015r.  Uzyskało nr identyfikacyjny REGON 363574079.Na zebraniu Zespołu          Pedagogiki Społecznej KNP PAN w dniu 29 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia zaprezentowali program i cele działania

Stowarzyszenia oraz zasady organizacyjne i regulaminowe funkcjonowania. Zebranie członków Stowarzyszenia wybrało jako trzeciego przedstawiciela dr hab. Ewę Jarosz.

      Wobec zbieżności programowej oraz znacznej identyfikacji składu osobowego Zespołu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych  uznaliśmy zasadność ścisłej współpracy programowej i stałej wzajemnej konsultacji w sprawie celów działania i podejmowanych środków ich realizacji.

 

 Dyskusja uczestników Zebrania skoncentrowała się nad przedstawionym dokumentem Programowe cele i środki działania Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.  Jak podkreślił prof. Tadeusz Pilch,  „ stowarzyszenie da nam  legitymację do skutecznej i zorganizowanej  akcji  przeciw wszelkim absurdom, które psują nasz świat, krzywdzą ludzi, są obrazą dla godności człowieka, a przede wszystkim blokują równy i dobry rozwój każdego dziecka. Zakładaliśmy Stowarzyszenie na konferencji organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, bo mamy nie tylko prawo, ale także obowiązek walki o lepszą przyszłość dla dzieci, o normalność dla każdego, o równość szans dla każdego,          według indywidualnych możliwości i zdolności a  nie wedle zasobów,  lub innych atrybutów z arsenału społeczeństwa klasowego”.

Zebrani zostali poproszeni o przedstawienie drogą mailową ewentualnych uwag krytycznych i propozycji dotyczących regulaminu Stowarzyszenia oraz poinformowani o dalszych etapach konstytuowania się Stowarzyszenia i jego działalności.Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.