Zespół Pedagogiki Społecznej  

przy

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę RUCH PEDAGOGÓW SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYCH. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a środki finansowe na działalność Stowarzyszenia może, lecz nie musi, decyzją Zebrania Członków Stowarzyszenia pozyskiwać wyłącznie ze składek członkowskich.

7. Zebranie Członków większością głosów może podjąć uchwałę o bezpłatnym członkostwie w Stowarzyszeniu.

8. Cele Stowarzyszenia to:

 Upowszechnienie i umacnianie zasad sprawiedliwości społecznej, humanitarnych wartości życia społecznego oraz wpływanie na przyjazne ludziom i pożyteczne dla kraju kierunki rozwoju społecznego, politycznego i gospodarczego.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 Indywidualne zaangażowanie członków we wszelkie lokalne działania mające na celu podwyższanie jakości życia, kultury stosunków międzyludzkich, doskonalenia działalności instytucji życia publicznego.

 Zbiorowe pobudzanie i organizowanie postaw i akcji obywatelskich nakierowane na dobro społeczności lokalnej. Podejmowanie inicjatyw wspomagających pożądane procesy wychowawcze służące rozwojowi dzieci i młodzieży.

 Ogólnokrajowe (z racji dysponowania potencjałem naukowym) podejmowanie badań, analiz i diagnozowanie wszelkich zjawisk zagrażających człowiekowi, zbiorowościom i wartościom, które są cenione przez społeczeństwo i służą dobru publicznemu. Wszelkie diagnozy i wynikające z nich konsekwencje będą upowszechniane oraz kierowane do władz publicznych z postulatami ich rozpatrzenia i wdrażania.

10. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

11. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

12. Członek ma prawo: 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków. 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi. 5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

13. Członek obowiązany jest do: 1. Przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia. 2. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 3. Regularnego opłacania składek członkowskich (w sytuacji ich ustalenia). 4. Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1. Rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi Stowarzyszenia. 2. Śmierci członka. 3. Uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy, w sytuacji ich obowiązywania. 4. Wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia zwykłego „Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych” lub działania na szkodę tegoż Stowarzyszenia.

15. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

16. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Zebranie Członków Stowarzyszenia 2. Zarząd Stowarzyszenia. 3. Przedstawiciel Stowarzyszenia.

17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 2/3 głosów spośród osób obecnych na Zebraniu uprawnionych do głosowania, pod warunkiem obecności co najmniej 10 osób.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się minimum 1 razy w roku.

19. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

20. Termin i miejsce zebrania muszą zostać podane do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

21. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

22. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób : Prezesa/Przedstawiciela Stowarzyszenia, V-ce Prezesa, Sekretarza/Skarbnika. Prezes Stowarzyszenia pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela Stowarzyszenia, który jest osobą upoważnioną do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

23. Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia. 2. Uchwalenie regulaminu i jego zmian. 3. Wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia oraz Przedstawiciela Stowarzyszenia. 4. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz Przedstawicielowi Stowarzyszenia. 5. Ocenianie działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Przedstawiciela Stowarzyszenia. 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

24. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 5 lat. Zarząd Stowarzyszenia oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia mogą zostać odwołani przez Zebranie Członków, jeśli działają na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco naruszają jego interesy, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Członków Stowarzyszenia.

25. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia oraz Przedstawiciela Stowarzyszenia należy: 1. Przygotowanie planów działalności Stowarzyszenia. 2. Realizowanie uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków. 3. Zwoływanie Zebrania Członków. 4. Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 5. Zarządzania środkami finansowymi Stowarzyszenia (w sytuacji ich istnienia). 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków.

26. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów spośród osób obecnych na Zebraniu, uprawnionych do głosowania, pod warunkiem obecności co najmniej 10 osób. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach


Deklaracja członkowska znajduje się tutaj


Copyright Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej © 2016. All Rights Reserved.